VI â³äçíà èëè áåç COVID-âèìè

VI â³äçíà èëè áåç COVID-âèìè

ͳ îâî ðåæèìó èâè íîãîéíîãî,,.

³äîìëÿº “âðîïåéñüêà âäà” ïîñèëàííÿì Country.Ïëîù³ ïëîù³ Ïóåðòà Ïóåðòà ïðèíåñëè ïðèíåñëè

Âîðþâàíîñò³ âîðþâàíîñò³ 31âèâ 317 000 000 100 000 îñòàíí³ îñòàíí³ 14 äí³â.

Ó é ÷ íî âíî, òîìó ÷. .

³ñïàíñüêèõ ì³ñòàõ.

 

 

Ðåã³îíàëüí³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè îâî â âàòèâíà, êðèòèêóâàëà.

 ²ñïàí³¿ êüüê³ñòü âí³ñòþ âÃêöèíîâíÃà ä â³ðóñó 5.

See also  Corona virus live news: India looks at another daily case record; Illegal demonstrations in Melbourne | World News

You May Also Like

About the Author: Will Smith

"Social mediaholic. Tv fanatic. Gamer. Professional explorer. Amateur music junkie."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *