ட் òðåò³é äåíü ïîñï³ëü ìàêñèìóì Govit-19

ட் òðåò³é äåíü ïîñï³ëü ìàêñèìóì Govit-19

. : Getty Images

Âåëèê³é Áðèòàí³¿ CA îñòàíí³ 24 çàô³êñîâàíî çàô³êñîâàíî 122 186 âèïàäê³â COVID 19 – íàéâèùèé ùîäåííèé äåîêàçíèê ç ii àòêó IA.

Âåëèê³é Áðèòàí³¿ CA îñòàíí³ 24 çàô³êñîâàíî çàô³êñîâàíî 122 186 âèïàäê³â COVID 19 – íàéâèùèé ùîäåííèé äåîêàçíèê ç ii àòêó IA.

அ³ Sky News, ïîâ³äîìëÿº “ªâðîïåéñüêà ïðàâäà”.

7 ïðî 137. ⁇ ó åòâåð – 119 789.Àãåíòñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ OA áåçïåêè ïîâ³äîìèëî இடி UA 23 719 çàðàæåííÿ øòàìîì “II எ é”.

605 has a score of 561, and the rate of 56.1% is 12.1% of the total.

Íåçâàæàþ ÷ è IA çàðàæåííÿ, ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ U, UI æîäíèàâëâ EA EAA.

Ñêàçàâ, UI ëþäè “ïîâèíí³ íàñîëîäæóâàòèñÿ ç³ ñâî¿ìè ñ³ì ñ³ì’ÿìè OA äðóçÿìè”, AEA äîäàâ, UI ¿ñë³ä “.

See also  Deadly floods in Europe: The "cold drop" event is partly responsible

You May Also Like

About the Author: Will Smith

Alfred Lee covers public and private tech markets from New York. He was previously a Knight-Bagehot Fellow in Economics and Business Journalism at Columbia University, and prior to that was a reporter at the Los Angeles Business Journal. He has received a Journalist of the Year award from the L.A. Press Club and an investigative reporting award from the Society of American Business Editors and Writers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *