Ðà¿í òåðì³íîâî ñêëèêຠçäîðîâ çäîðîâ’îÿ ” G7ðà¿í

Ðà¿í òåðì³íîâî ñêëèêຠçäîðîâ çäîðîâ'îÿ '' G7ðà¿í

× In the evaluation month øòàì “îì³êðîí” Âåëèêîáðèòàí³¿ ñêëèêຠ29 ëèñòîïàäà òåðì³íîâå çàñ³äàííÿ îàîê e ‘é è é è ̈

Aaaadaei: DW

“Óðÿä Âåëèêîáðèòàí³¿ ñêëèêຠ29 ëèñòîïàäà ì³í³ñòð³â çäîðîâ çäîðîâ’ÿ ñ³ìêè (G7) äëĸ îáãîâîðåííÿ îì³êðîí îì³êðîí-âàð³àíòó”.

: Ëîíäîí Thunder aaeeooy caoey nodeioaaiiy iioedaiiy ó eidie³anoa³ ii³edii-aad³aioo eidiiao³oi, ooi aioeoiooi ooi ooi ooi ooi ooi ooi ooi:

  • ⁇ ªâðîïåéñüêîãî .
  • Íîâèé âàð³àíò êîðîíàâ³ðóñó, âïåðøå âèÿâëåíèé ϳâäåííî O- Àôðèêàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³, âèêëèêàâ òðèâîãó, íàóêîâö³ íàìàãàþòüñÿ ç’ÿñóâàòè, è th â³í ñò³éêèì AI. ³í í³øèì, îñê³ëüêè â íüîìó âäâ³ ³, í³æ o “.
  • U íîâîãî øòàìó áóëè ï³äòâåðäæåí³ to do ñóáîòó ÷÷ Áåëüã³ÿ, ²çðà¿ëü or ïîâ³äîìèëè ïîâ³äîìèëè, IU OAE âàð³àíò AOA ïðèáóëèõ to do èí³ or.
  • Çàðàæåííÿ êîðîíàâ³ðóîíì êîðîíàâ³ðóîíì “Îì³êêà” ó 13.

See also  According to Charles Michael, "disbelief" from the United States

You May Also Like

About the Author: Will Smith

Alfred Lee covers public and private tech markets from New York. He was previously a Knight-Bagehot Fellow in Economics and Business Journalism at Columbia University, and prior to that was a reporter at the Los Angeles Business Journal. He has received a Journalist of the Year award from the L.A. Press Club and an investigative reporting award from the Society of American Business Editors and Writers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *