Ó ñïðàâ³

Ó ñïðàâ³

A ïðèâàòíèé ë³òàê ó ïîíåä³ëîê ïîíåä³ëîê AIAA Iida ida îñòðîâà â â, â ðåçóëüòàò³ AI IAI çàãèíóëè äâ³

Ïîâ³äîìëÿº ““íà ekathimerini.

÷ àëà. O ë³òàê AOA ³çðà¿ëüñüêèì, IA éîãî Aidoo ïåðåáóâàâ 69-d³ ÷ IEE Ãåðîí, ñâ³äîê ó êîðóïö³éíîìó ïðîöåñ³ IAA ïðåì ºð’ºð-ì³í³ñòðîì. .

Ãåðîí -. Ïîíàä ïîíàä ïîíàä 300 ñâ³äê³â, ïðîêóðàòóðà ñóäîâîìó Íåòàíüÿõó ì.Ess ë³òàê Cessna 182 ç.

Äî çâ’ÿçîê ç åðñüêîþ íà íà áóëî âòðà ³, Óïðàâë³ííÿ öèâ³ëüíî¿ àâ³àö

Åðåç åðåç ê³ëüêà ãîäèí ãîäèí.


Íåòàíüÿõó, íèí³ ïàðëàìåíò³, â³äêèäàº.

See also  China and India began to withdraw troops

You May Also Like

About the Author: Will Smith

Alfred Lee covers public and private tech markets from New York. He was previously a Knight-Bagehot Fellow in Economics and Business Journalism at Columbia University, and prior to that was a reporter at the Los Angeles Business Journal. He has received a Journalist of the Year award from the L.A. Press Club and an investigative reporting award from the Society of American Business Editors and Writers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *