Ó '' â³ '' ³

Ó ” â³ ” ³

ªÑ “âî”.

â³äîìëÿº “Âðîïåéñüêà âäà“, Éò³ .

Ñàíêö³ÿìè, ââåäåíèìè ïðîòè Îëåêñàíäðà.

³äîìëÿºòüñÿ,., Éíèé âíèê ªÑ.

“E âíèöòâà ªÑ to E Á³ëîðóñü òàêîæ âè¿õàòè Áðþññåëü AEY Ué, UIA âîºìó âíèöòâó ïîçèö³þ ñòîðîíè ñòîðîíè IDI íåïðèéíÿòí³ñòü OENEO ñàíêö³é”, – äåòüñÿäåòüñÿ.

ICN òàêîæ îãîëîñèâ, UI â³äïîâ³äíîìó ïîðÿäêó aoaa âé â’¿çä AI ïðåäñòàâíèêàì ³ ðîïåâðîïåéñüêîãî ñîþçó, “ÿê³ ñïðèÿëè ââåäåííþ âàëüíèõ” â “.

“Âî” – –

, 24 åðäèëèâåðäèëè ñàíêö³¿ ïðîòè Åðåç âó ë³òàêà ியான Ryanair. Òîðêíóòüñÿ é, ÿê, é, âà,.

Check Also

Olympic Champion Andy Murray

Former Olympic Champion Andy Murray Set to Miss Out on 2024 Games

Triumphing in 2012 and 2016, Andy Murray became the first tennis player of any gender …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *