Ç 10 ëþòîãî ç-

Ç 10 ëþòîãî ç-

Ç 10 ëþòîãî áåç òîãî âèìîãè ïðè¿æäæèõ â êðà¿íó-.

Öå â³äîìëÿº “Âðîïåéñüêà âäà“ïîñèëàííÿì Local.

Âñò𳿠íåãàòèâíèé ÏËÐ-òåñòó íîíëàí-.

I.A. .O â³âòîðîê âñòð³éñüê³ Ç̲ Uâ³äîìèëè, UI ìàíäð³âíèê³â ìàíäð³âíèê³â aoaa çàïðîâàäæåíî 10é 10 äåííèé a ñêàñîâóº Uâèëî, UI ÷ ÷ ADAC ï’ÿòü, â, ÿêùî O IEO íåãàòèâ. Îäíàê ÷ åð³,.

Þîþ Ðåñïóáë³êîþ àâà. Òóðèñòè íå ïåðåòèíàëè, íàñê³ëüêè âî,.

Íîâíî â³äîì³ âèïàäêè, êîëè ³íîçåìö³ ñåáå, äå, .

See also  British Prime Minister Johnson held consultations with ministers on the new variant of COVID-19

You May Also Like

About the Author: Will Smith

"Social mediaholic. Tv fanatic. Gamer. Professional explorer. Amateur music junkie."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *