” ïîñëàííÿ ” ïðî â³äïîâ³äü ê³áåðàòàêè ?? ijìé

 '' ïîñëàííÿ '' ïðî â³äïîâ³äü ê³áåðàòàêè ??  ijìé

Ñàì³òó ÷ a ñàì³òó do A ïðåçèäåíò AAEI Áàéäåí ïåðåäàâ Âîëîäèìèðó ñïèñîê ³ ³C 16 îá’ºêò³â êðèòè ÷ II âàæëèâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Nova, ³ or ñòàëî “ïîñëàííÿì” ë³äåðà டி th ïîòåíö³éíó Âàøèíãòîíà West ê³áåðàòàêè IA IEO.

Aaeadaei: ðå ÷ àñ, Óêð³íôîðì

Âà“(Äåíéäåí – AD) ÷ ÷ ³òêî A E.A.

Äåòàë³: “,Ó a³aiia³au caieoaiiy IA, IA iaaaee ÷ Iio din³yiai nienie o³eae noa, ye³ aiie aoaeoaaoeioou oo a³aiia³au dia³ iiaeo e³aadaoae ie aieo red, Inae³ i³aoii aioii.

ä³òîð³ÿ:

  • 2016 That’s all, . , Âæèòè. Oaeiae idaanoaaieee dica³aee cayaeee Noa, board Ïóò³í îñîáèñòî áðàâ ó ÷ â.
  • Áåðåçí³ áåðåçí³ 2020 ðîêó âæèâ ð³ê.
  • Microsoft .âèíóâàòèëà ñëóæáó âí³øíüî¿ â³äêè ê³áåðàòàö³ ÷ åðåç ïðîãðàìíå ÷ êîìïàí³¿ êîìïàí³¿ ார் Solar Winds Microsoft. Âåñíè ê³áåðàòàêà âàëà âåñíè âåñíè 2020 ðîêó ¿. Âàæàºòüñÿ, ó áëèçüêî 100 òà 9.
  • ó ÷ åíèõ â âæèâ , ó ò³ì Ðîñ³¿,.
  • Óä அ 10 oðàâ â ÑØÀ ÷ éíèé ï³ñëÿ åðáåðàòàêè íà ââîä³â ÑØÀ Colonial Pipeline.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *