'' ïîñëàííÿ '' ïðî â³äïîâ³äü ê³áåðàòàêè ??  ijìé

 ” ïîñëàííÿ ” ïðî â³äïîâ³äü ê³áåðàòàêè ?? ijìé

Ñàì³òó ÷ a ñàì³òó do A ïðåçèäåíò AAEI Áàéäåí ïåðåäàâ Âîëîäèìèðó ñïèñîê ³ ³C 16 îá’ºêò³â êðèòè ÷ II âàæëèâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Nova, ³ or ñòàëî “ïîñëàííÿì” ë³äåðà டி th ïîòåíö³éíó Âàøèíãòîíà West ê³áåðàòàêè IA IEO.

Aaeadaei: ðå ÷ àñ, Óêð³íôîðì

Âà“(Äåíéäåí – AD) ÷ ÷ ³òêî A E.A.

Äåòàë³: “,Ó a³aiia³au caieoaiiy IA, IA iaaaee ÷ Iio din³yiai nienie o³eae noa, ye³ aiie aoaeoaaoeioou oo a³aiia³au dia³ iiaeo e³aadaoae ie aieo red, Inae³ i³aoii aioii.

ä³òîð³ÿ:

  • 2016 That’s all, . , Âæèòè. Oaeiae idaanoaaieee dica³aee cayaeee Noa, board Ïóò³í îñîáèñòî áðàâ ó ÷ â.
  • Áåðåçí³ áåðåçí³ 2020 ðîêó âæèâ ð³ê.
  • Microsoft .âèíóâàòèëà ñëóæáó âí³øíüî¿ â³äêè ê³áåðàòàö³ ÷ åðåç ïðîãðàìíå ÷ êîìïàí³¿ êîìïàí³¿ ார் Solar Winds Microsoft. Âåñíè ê³áåðàòàêà âàëà âåñíè âåñíè 2020 ðîêó ¿. Âàæàºòüñÿ, ó áëèçüêî 100 òà 9.
  • ó ÷ åíèõ â âæèâ , ó ò³ì Ðîñ³¿,.
  • Óä அ 10 oðàâ â ÑØÀ ÷ éíèé ï³ñëÿ åðáåðàòàêè íà ââîä³â ÑØÀ Colonial Pipeline.

Check Also

Olympic Champion Andy Murray

Former Olympic Champion Andy Murray Set to Miss Out on 2024 Games

Triumphing in 2012 and 2016, Andy Murray became the first tennis player of any gender …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *