Ðàêåòíèé

Ðàêåòíèé

Îáîðîíè, ili gilli yari

³äîìèëà, ùî.

: Îáîðîíè ²çðà¿ëþ Twitter, Times of Israel

: ÷, ùî îäíà, à ³íø³ ³â³ -.

÷, òåðîðèñòèåíó “Õåçáîëëà”,. ³éñüêîâ³, ùî âå çóïèíèëè ÷ ñïðîáó ³äêðèòè. , ˳òàêè íàíåñëè óäàðè ³ää³ëåííþ, â³ää³ëåííþ.

âëî: ²çðà¿ëüñüêà, â, éñüêèõ âæ ìàñøòàáíó îïåðàö³þ .

:

See also  Israeli warplanes wreak havoc in Syria, dozens killed in fierce bombing - Dozens killed in Israeli airstrikes in eastern Syria

You May Also Like

About the Author: Will Smith

Alfred Lee covers public and private tech markets from New York. He was previously a Knight-Bagehot Fellow in Economics and Business Journalism at Columbia University, and prior to that was a reporter at the Los Angeles Business Journal. He has received a Journalist of the Year award from the L.A. Press Club and an investigative reporting award from the Society of American Business Editors and Writers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *