Ðàêåòíèé

Ðàêåòíèé

Îáîðîíè, ili gilli yari

³äîìèëà, ùî.

: Îáîðîíè ²çðà¿ëþ Twitter, Times of Israel

: ÷, ùî îäíà, à ³íø³ ³â³ -.

÷, òåðîðèñòèåíó “Õåçáîëëà”,. ³éñüêîâ³, ùî âå çóïèíèëè ÷ ñïðîáó ³äêðèòè. , ˳òàêè íàíåñëè óäàðè ³ää³ëåííþ, â³ää³ëåííþ.

âëî: ²çðà¿ëüñüêà, â, éñüêèõ âæ ìàñøòàáíó îïåðàö³þ .

:

See also  Trump says he will cancel the White House program for early vaccinations

You May Also Like

About the Author: Will Smith

"Social mediaholic. Tv fanatic. Gamer. Professional explorer. Amateur music junkie."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *